Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu SP9KAG

W dniu 7 stycznia 2016 roku w siedzibie naszego Klubu odby?o si? Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz?onków Klubu SP9KAG.

Po czynno?ciach proceduralnych g?os zabra? Prezes ust?puj?cego Zarz?du Klubu kol. Aleksander Wieczorek SQ9UM, który podsumowa? pi?cioletni? dzia?alno?? Klubu i Zarz?du. Z kolei Skarbnik Zarz?du Klubu kol. Damian Szo?tysek SQ9JKO przedstawi? zebranym sprawozdanie finansowe za okres up?ywaj?cej kadencji.

Po wys?uchaniu tych wyst?pie?, zebrani w jawnym g?osowaniu udzielili absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi.

Nast?pnie przyst?piono do zg?aszania kandydatów do nowego Zarz?du Klubu.

W wyniku tajnego g?osowania spo?ród czterech kandydatów wy?oniono Zarz?d Klubu na kolejn? pi?cioletni? kadencj?, który po ukonstytuowaniu przedstawia si? nast?puj?co:

  1. Aleksander Wieczorek SQ9UM – Prezes Klubu
  2. Damian Szczurowski SP9LO – Sekretarz
  3. 400;”> 400;”>Damian Szo?tysek SQ9JKO – Skarbnik

W kolejnym punkcie Zebrania,  w g?osowaniu jawnym wybrano Delegata Klubu na Zjazd Wojewódzki Ligi  Obrony Kraju, który odb?dzie si? w dniu 7 lutego br. w Siemianowicach ?l.

Delegatem Klubu zosta? kol. Aleksander Wieczorek SQ9UM.

Zebranie zako?czy?a dyskusja, w du?ej mierze dotycz?ca dalszej dzia?alno?ci Klubu i zamierzeniom na rok 2016.