Zawody w Wieloboju Łącznosci i Radiopelengacji

W dniach od 30.05.2008 – 01.06..2008 odby?y si? w Kokotku ko?o Lubli?ca Wojewódzkie Zawody Dzieci i M?odzie?y Szkolnej w Wieloboju ??czno?ci i Radiopelengacji w pa?mie UKF.

Klub reprezentowali:

  • Jaros?aw Lehman – m?odzik
  • Rados?aw Mickiewicz – m?odzik
  • Piotr Mrówka – junior m?odszy
  • Szymon Polak – junior

Do ?cis?ego fina?u zakwalifikowa?y si? dru?yny klubów SP9KJM z Siemianowic ?l?skich i SP9KAG z Gliwic.
W klasyfikacji indywidualnej nasi reprezentanci zdobyli nast?puj?ce miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:

  • Jaros?aw Lehman – II miejsce w Wieloboju ??czno?ci, oraz III miejsce w Radiopelengacji
  • Rados?aw Mickiewicz – I miejsce w Wieloboju ??czno?ci, oraz II miejsce w Radiopelengacji
  • Piotr Mrówka – I miejsce w Wieloboju ??czno?ci, oraz II miejsce w Radiopelengacji
  • Szymon Polak – I miejsce w Radiopelengacji, oraz II w Wieloboju ??czno?ci

Dru?ynowo zwyci??y? zespó? Klubu SP9KJM z Siemianowic ?l. Zdobywcy czo?owych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali pi?kne medale i dyplomy, natomiast kluby otrzyma?y puchary i równie? dyplomy.

Poniewa? zako?czenie zawodów mia?o miejsce pierwszego czerwca czyli w Dzie? Dziecka, organizator ufundowa? dla ka?dego zawodnika s?odycze. Ponadto ka?dy zawodnik otrzyma? arbuza. Arbuzy zosta?y ufundowane przez jednego z s?dziów.

Organizatorzy imprezy zadbali równie? o tzw. cz??? artystyczn?. Wieczorem przy ognisku z grilem wyst?pi? zespó? z Lubli?ca, który zaprezentowa? pie?ni patriotyczne i wojskowe. Po wyst?pie zespo?u rozpocz??a si? wspólna zabawa, która trwa?a do pó?nych godzin wieczornych.
Wspania?a atmosfera zawodów, oraz pi?kna pogoda, która towarzyszy?a od pierwszego do ostatniego dnia zawodów sprawi?y, ?e pozostan? one na d?ugo w pami?ci ich uczestników.
W tym miejscu s?owa uznania nale?? si? organizatorom imprezy tj. ?l?skiemu Zarz?dowi Wojewódzkiemu LOK w Katowicach, oraz dzia?aczom Klubu LOK SP9KJM w Siemianowicach ?l?skich na czele z jego Prezesem kol. Eugeniuszem Kurzej? SP9IIA za bardzo dobre przygotowanie organizacyjne i logistyczne zawodów.
Wszystkim zawodnikom uczestnicz?cym w tych zawodach gratulujemy zdobytych miejsc, a organizatorom wspania?ej organizacji tej imprezy.

Do zobaczenia za rok!