Wizyta Sekretarza Generalnego PZK

Podczas cotygodniowego czwartkowego spotkania w dniu 17.03.2016 roku go?cili?my w naszym Klubie Sekretarza Generalnego PZK kol. Tadeusza Pami?ta SP9HQJ. Wizyta zwi?zana by?a z obchodzon? niedawno 60 rocznic? dzia?alno?ci naszego Klubu.

Kolega Tadeusz wraz z ?yczeniami dalszej owocnej dzia?alno?ci naszej organizacji, przekaza? na r?ce Prezesa Klubu kol. Aleksandra Wieczorka SQ9UM pami?tkowy grawerton ufundowany przez Prezydium Zarz?du G?ównego Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców.

Spotkanie trwaj?ce do pó?nych godzin wieczornych by?o okazj?, by w mi?ej kole?e?skiej atmosferze poruszy? wiele ró?nych tematów, g?ównie dotycz?cych problemów ?rodowiska krótkofalarskiego.

100_7081

100_7085

100_7086

100_7096

100_7097

100_7102 (2) puttygen