Wizyta DL1CF w klubie SP9KAG

dl1cfPodczas klubowego spotkania w dniu 03.07.2014 odwiedzi? nas jeden z nestorów krótkofalarstwa niemieckiego , Kolega Henryk Hildebrand DL1CF. Kolega Henryk urodzi? si? i wychowywa? w Polsce. W roku 1955 wst?pi? do naszego klubu i uzyska? znak nas?uchowy SP9-580. W roku 1960 wyemigrowa? na sta?e do RFN i tam kontynuowa? dzia?alno?? krótkofalarsk?. Jest on aktywny na pasmach HF, oraz w pa?mie 10 GHz.

Kolega Henryk jest prawdopodobnie jedynym ?yj?cym by?ym cz?onkiem klubu SP9KAG, pami?taj?cym pocz?tki dzia?alno?ci naszego klubu, obchodz?cego w przysz?ym roku 60-lecie dzia?alno?ci.
Spotkanie przebiega?o w mi?ej, kole?e?skiej atmosferze, i by?o okazj? do powspominania starych dobrych czasów.
Koledze Henrykowi ?yczymy d?ugich lat ?ycia w zdrowiu, oraz wielu dalszych sukcesów w dzia?alno?ci krótkofalarskiej.