Walne zebranie członków Klubu SP9KAG

W dniu 10.02.2011r. w naszej siedzibie odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz?onków Klubu Sportów ??czno?ci LOK SP9KAG. Na dwudziestu siedmiu cz?onków Klubu
uprawnionych do g?osowania, w Zebraniu wzi??o udzia? siedemnastu.

Go?ciem honorowym Zebrania by? Prezes Gliwickiego Oddzia?u Terenowego PZK kol. Roman Bal SP9MRN.

Po przywitaniu uczestników Zebrania przez Prezesa ust?puj?cego Zarz?du kol. Wojciecha Loska SP9ZE, przewodnictwo obrad obj?? kol. Andrzej Maciasz SP9SDX.
Na wst?pie zebrani wys?uchali sprawozdania Prezesa ust?puj?cego Zarz?du kol. Wojciecha SP9ZE z dzia?alno?ci Klubu i Zarz?du w okresie trwaj?cej
blisko 8 lat kadencji. Nast?pnie wys?uchano sprawozdania finansowego za okres minionej kadencji przedstawionego przez Skarbnika kol. Jacka Jaworowskiego SP9CXN. Zebrani na drodze g?osowania udzielili absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi.

zebranie2 zebranie1

Kulminacyjnym punktem Zebrania by? wybór nowego Zarz?du Klubu. Zg?oszono pi?? kandydatur.
W wyniku tajnego g?osowania wybrano nowy Zarz?d, który ukonstytuowa?
si? w nast?puj?cym sk?adzie:

Aleksander Wieczorek SQ9UM – Prezes
Damian Szczurowski SQ9LOK – Sekretarz
Jacek Jaworowski SP9CXN – Skarbnik

Nowo wybrany Prezes podzi?kowa? zebranym za zaufanie jakim go obdarzyli i zapewni?, ?e do?o?y wszelkich stara?, aby dzia?alno?? Klubu przynios?a wymierne efekty w popularyzacji sportów ??czno?ci, szczególnie w?ród m?odzie?y i aby znak SP9KAG sta? si? popularnym znakiem w eterze.

Dzi?kuj?c koledze Wojtkowi SP9ZE za dotychczasow? wieloletni? prac? w Zarz?dzie, kolega Olek SQ9UM wyrazi? nadziej?, ?e b?dzie on wspiera? swoj? wiedz? i do?wiadczeniem obecny Zarz?d.
Najbli?sze posiedzenie Zarz?du Klubu wyznaczono na dzie? 24.02.2011. Po?wi?cone ono b?dzie opracowaniu planu dzia?ania Klubu na rok 2011, oraz opracowaniu preliminarza wydatków na rok bie??cy.

Ostatnim punktem zebrania by?a dyskusja, w czasie której poruszono istotne problemy nurtuj?ce ?rodowisko krótkofalarskie.