Stacja okolicznościowa 3Z70RG

31 sierpnia 1939 roku o godz. 20.00 do niemieckiej radiostacji w Gliwicach wtargn??o kilku uzbrojonych esesmanów w ubraniach cywilnych. Grup? dowodzi? SS-Sturmbannfilhrer Alfred Naujocks, wyznaczony przez SS-Gruppenfuhrera Reinharda Heydricha, szefa G?ównego Urz?du S?u?by Bezpiecze?stwa Rzeszy, dzia?aj?cego na bezpo?rednie polecenie Hitlera. Akcja otoczona by?a naj?ci?lejsz? “> tajemnic?. Napastnicy sterroryzowali niemieck? za?og? i nadali po polsku komunikat: “Uwaga! Tu Gliwice. Rozg?o?nia znajduje si? w r?kach polskich…”. Dalsza cz??? odczytanej wtedy odezwy nie zosta?a wyemitowana wskutek b??dów technicznych.
Nast?pnego dnia Hitler wyg?osi? przemówienie, w którym rozpocz?cie wojny uzasadni? prowokacjami granicznymi, dokonanymi rzekomo przez stron? polsk?. Prawda o prowokacji gliwickiej wysz?a na jaw dopiero na procesie norymberskim.

alt=”3z70rg” width=”300″ height=”193″ />

Dla upami?tnienia tych wydarze? sprzed siedemdziesi?ciu lat uruchomili?my okoliczno?ciow? stacj? o znaku wywo?awczym 3Z70RG.

W okresie od 3 wrze?nia do 31 pa?dziernika 2009 operatorzy tej stacji przeprowadzili ??cznie 2592 ??czno?ci. Zaliczono 96 krajów na wszystkich kontynentach.

Operatorami stacji byli: Jurek SP9AUV, Jacek SP9CXN, Wojtek SP9EJH, Czes?aw SP9FZU, Tomek SQ9C, Zenek SQ9CND, oraz Olek SQ9UM.