SQ9UM w SP DX Contest 2011

Podczas odbytego w dniu 1 pa?dziernika br. Zjazdu Stowarzyszenia SPDXC og?oszono wyniki zawodów SP DX Con 2011. Mi?o nam poinformowa?, ?e pierwsze miejsce w kategorii SO AB MIXED LP zaj?? nasz klubowy kolega  i zarazem Prezes Klubu Olek SQ9UM, który przeprowadzi? 1175 QSO i uzyska? wynik 385718 pkt.

Olku serdecznie Ci gratulujemy!!!

Oprócz Olka w w/w zawodach udzia? wzi?li i uzyskali nast?puj?ce wyniki klubowicze:

ZNAK KATEGORIA MIEJSCE/ILO?? ZAWODNIKÓW ILO?? QSO PUNKTY
SP9EJH SO 15M PHONE LP 4/19 123 8874
SP9ZE SO AB PHONE LP 104/152 99 4290
SP9CXN SO TB MIXED 20/70 202 15600
SQ9DXN SO AB MIXED LP 23/53 157 18655
SP9AUV SO AB MIXED LP 43/53 93 6578

Powy?szym kolegom dzi?kujemy za udzia? w SP DX Con 2011 i liczymy puttygen download , ?e w przysz?orocznych zawodach tak presti?owych dla krótkofalarstwa polskiego we?mie udzia? jeszcze wi?ksza liczba cz?onków Klubu SP9KAG, zdopingowanych sukcesem Olka SQ9UM.