Regulamin Akcji Dyplomowej „60 LAT KLUBU SP9KAG”

Regulamin Akcji Dyplomowej „60 LAT KLUBU SP9KAG

  1. Wydawc? dyplomu jest Klub Sportów ??czno?ci LOK SP9KAG w Gliwicach
  2. Celem dyplomu jest upami?tnienie 60 rocznicy dzia?alno?ci Klubu SP9KAG
  3. Akcja dyplomowa trwa od 22.02.2016r. do 06.03.2016r.
  4. Warunki uzyskania dyplomu:

   Warunkiem uzyskania dyplomu jest zgromadzenie minimum 60 punktów wg nast?puj?cego klucza:

  •     ??czno?? ze stacj? okoliczno?ciow? HF60KAG – 30 pkt.
  •     ??czno?? z cz?onkiem klubu SP9KAG – 5 pkt.

   a) ??czno?? ze stacj? okoliczno?ciow? HF60KAG jest obowi?zkowa i jest zaliczana tylko raz bez wzgl?du na pasmo i rodzaj emisji.   

   b) ??czno?? z pozosta?ymi stacjami mo?na powtarza? na innych pasmach lub te? innymi emisjami, sumuj?c uzyskane punkty.

   c) stacje b?d? pracowa?y na wszystkich pasmach KF i UKF zgodnie z obowi?zuj?cym band planem emisjami CW, SSB, FM i cyfrowymi.

   d) ??czno?ci przez przemienniki s? zaliczane do dyplomu

   e) dyplom dost?pny jest  dla nas?uchowców na takich samych zasadach jak dla nadawców.

   f) stacje zagraniczne w celu uzyskania dyplomu musz? zdoby? minimum 40 pkt. wg powy?szego klucza.

  1. Dyplom b?dzie wydawany bezp?atnie w wersji elektronicznej.
  2. Zg?oszenia do dyplomu w formie wyci?gu z logu stacyjnego nale?y przes?a?
  1. Cz?onkowie klubu SP9KAG:

SP6OJE, SP9AUV, SP9BIF, SP9BNL, SP9CXN, SP9EGF, SP9EJH, SP9EWK, SP9FKG, SP9FZU, SP9LOSP9NLA,SP9OZK, SP9P, SP9SDX, SP9TCB, SP9TNT, SP9TNZ, SP9TPA, SP9WZB, SP9WZT, SP9ZESQ9ACH, SQ9C, SQ9CND, SQ9DXN, SQ9ETE, SQ9JKO, SQ9KEJ, SQ9LOD, SQ9LOF, SQ9MLE, SQ9NFFSQ9PPU, SQ9ROX, SQ9SFM, SQ9SHN, SQ9SHS, SQ9TNZ, SQ9UM.

WZÓR DYPLOMU

SP9KAG_60lat2