Podsumowanie akcji dyplomowej „60 LAT KLUBU SPORTÓW ŁĄCZNOŚCI LOK SP9KAG”

Podczas trwaj?cej w dniach od 22 lutego do 6 marca 2016r. Akcji Dyplomowej z okazji 60-lecia naszego Klubu, operatorzy stacji okoliczno?ciowej HF60KAG przeprowadzili ??cznie 625 QSO z 48 podmiotami DXCC.

Otrzymali?my 42 zg?oszenia do dyplomu od operatorów nast?puj?cych stacji:

DL3AG, SN6P, SP1KZE, SP2CQF, SP3HGD, SP3JZM, SP3LDY, SP3MEO, SP3VZL, SP4OLL, SP5NON, SP6BBE, SP6TGI, SP7SDD, SP8MZB, SP8ONJ, SP9CSW, SP9DVQ, SP9EMV, SP9H, SP9HP, SP9KJU, SP9MDY, SP9MQS, SP9RVB, SP9WZO, SQ1KUI, SQ1NXW, SQ2AHL, SQ3SHE, SQ4OLG, SQ5AKY, SQ5AXA, SQ7RKH, SQ7RKK, SQ8JLS, SQ8SV, SQ9JJN, SQ9JXE, SQ9JXF, SQ9ONP, SQ9PPT

Wszystkie nades?ane zg?oszenia zosta?y rozpatrzone pozytywnie, a dyplomy wys?ali?my do zainteresowanych poczt? elektroniczn?. Dzi?kujemy uczestnikom naszej Akcji za wspóln? zabaw?, a laureatom gratulujemy uzyskania wymaganej ilo?ci punktów.

Jednocze?nie przypominamy, ?e nasza stacja klubowa do dnia 22 pa?dziernika 2016r. b?dzie aktywna na pasmach, u?ywaj?c znaku okoliczno?ciowego HF60KAG. Korespondenci stacji mog? liczy? na pami?tkow? kart? QSL. Do us?yszenia na pasmach.