Nowy członek klubu SP9KAG

W czwartek, 17 stycznia 2013 roku, klub SP9KAG obchodzi? bardzo wa?ne wydarzenie: powitanie nowego cz?onka, a raczej cz?onkini! “Sprawc?” ca?ego wydarzenia by? Arek, SQ9SHS, który przyprowadzi? do klubu swoj? XYL, Monik?. Rang? wydarzeniu nadaje fakt, ?e Monika posiada pozwolenie radiowe i znakSQ9SHN. Jest to pierwsza YL w klubie SP9KAG, która posiada uprawnienia do nadawania pod w?asnym znakiem

Monika SQ9SHN poczu?a si? w obowi?zku przygotowania pocz?stunku , co zosta?o przyj?te entuzjastycznie przez cz?onków klubu.

Drugim powodem do ?wi?towania dla klubu by?o uzyskanie przez Darka, SQ9KEJ, dyplomu potwierdzaj?cego ??czno?ci ze stoma podmiotami DXCC (w skrócie dyplomu DXCC).

Klub006b

Monika, SQ9SHN, i jej m?? Arek, SQ9SHS, gospodarze dnia klubowego