Jubileusz 50-lecia klubu

Zalazkiem dzisiejszego Klubu Sportów Lacznosci LOK w Gliwicach byla Sekcja Lacznosci przy Zarzadzie Powiatowo – Miejskim LPZ. Sekcja ta powstala w roku 1951. Jednym z jej wspó?organizatorów byl niezyjacy juz kolega Jan Skulski SP9DY. Nawiazal on wspó?prace z modelarzami z Modelarni Lotniczej w Gliwicach, która miala polegac na wykonaniu urzadzenia radiowego do zdalnego sterowania modelem samolotu. W tym przedsiewzieciu bral równie? udzia? kol. Artur Holan SP9 516. Urz?dzenie zosta?o zamontowane w modelu samolotu RWD-6. Model ten wzio? udzia? z powodzeniem w Mistrzostwach Polski Modeli Lataj?cych w Kro?nie w 1954r.

W listopadzie 1954 roku cz?onkowie Sekcji ??czno?ci przyst?pili do budowy nadajnika KF o mocy 50W.

W lutym 1955r Sekcja otrzyma?a zezwolenie na posiadanie i u?ywanie urz?dze? nadawczo – odbiorczych. Przyznano jej znak wywo?awczy SP9KAG. Fakt ten przyj?to jako formalny pocz?tek dzia?alno?ci Radioklubu. Jeszcze w tym samym roku 1955 stacja SP9KAG wziela udzial w zawodach Polny Dzien UKF pracujac ze ?nie?ki. Stacja zaj??a w tych zawodach 17 miejsce. W zawodach QRP zaj??a 15 miejsce pracuj?c z Wielkiej Raczy. Inicjatorami rozwoju Klubu w tym okresie byli koledzy Bogdan Radwanski SP9DV, oraz Jan Wójcikowski SP9DR. Stacja SP9KAG corocznie bra?a udzia? w zawodach PD UKF pracuj?c z Czantorii, Góry Chrobrego, Biskupiej Kopy i Szczeli?ca w Górach Stolowych zajmuj?c czo?owe miejsca.

W roku 1960 kierownictwo Klubem obj?? kol. Henryk Bar SP9NRH. W listopadzie 1962 r. Liga Przyjació? ?olnierza na IV Zje?dzie swojej organizacji zmieni?a nazw? na Liga Obrony Kraju. Z ta chwil? Klub przyj?? obecn? nazwe Klub Sportów ??czno?ci LOK SP9KAG. Oprócz pracy w eterze cz?onkowie Klubu brali udzia?w zawodach amatorskiej radioorientacji sportowej i wieloboju ??czno?ci na szczeblu krajowym i zagranicznym zdobywaj?c czo?owe miejsca. Z inicjatywy kol. Henryka SP9NRH Klub w latach 70, i 80 prowadzi? kursy radiowo – telewizyjne. Kursy te cieszy?y si? olbrzymim powodzeniem w?ród spo?ecze?stwa Gliwic i okolic, przyczynij?c si? do jego politechnizacji.

W czerwcu 1997 r. opiekunem Klubu zosta? kol. Jacek Jaworowski SP9CXN, który pe?ni t? funkcj? do dnia dzisiejszego. W 1998 r. szeregi Klubu zasili?a grupa m?odzie?y, która rok rocznie zdobywa?a g?ówne trofea w zawodach radioorientacji sportowej i wieloboju ??cznosci. Obecnie Klub zrzesza 27 cz?onków. Stacja klubowa bierze udzia? we wszystkich wa?niejszych zawodach i imprezach krótkofalarskich krajowych i mi?dzynarodowych.

W roku 1999 z okazji wizyty Ojca ?wi?tego Jana Pawla II w Gliwicach stacja pracowa?a pod okolicznosciowym znakiem 3Z9JPG przeprowadzajac ok. 3000 QSO. W roku 2000 z okazji 750 rocznicy istnienia Gliwic, oraz 45-lecia dzia?alno?ci Klubu SP9KAG uruchomiono dzi?ki sponsoringowi Urz?du Miejskiego w Gliwicach stacje okoliczno?ciowa 3Z0KAG, która przeprowadzi?a ok. 2000 QSO.

W roku 2003 pi?ciu cz?onków Klubu wesz?o w sk?ad zespo?u conowego reprezentuj?cego Polsk? w zawodach IARU HF World Championship. S? to koledzy: Wojciech Szeliga SP9P, Aleksander Wieczorek SQ9UM, Tomasz Wieczorek SQ9C, Aleksander Chaba SP9NLH i S?awomir Augu?cik SQ9SO. O sukcesach zespo?u SN0HQ nie trzeba wspomina?. Dzi?ki wspó?pracy z Komend? Hufca ZHP w Gliwicach do Klubu ucz?szcza grupka m?odzie?y przygotowuj?ca si? do przysz?orocznych zawodów Wieloboju ??czno?ci. Klub dysponuje starym i wys?lu?onym TS-515 i DIGITALEM 2000, oraz antenami G5RV, GP-7, oraz antena BIGSTAR na 2m. S?owa uznania nale?? si? cz?onkom Klubu. Koledzy bezinteresownie u?yczaj? swój sprz?t w przypadku udzia?u stacji klubowej w wa?niejszych imprezach. Nale?y wspomnie? o naszych dobroczy?cach. S? nimi kol. Wojtek SP9P, który wyposa?y? Klub w sprz?t komputerowy i transceiver DIGITAL 2000, oraz kol. Edward SP9WZB specjalista od instalacji antenowych. Nie mo?na równie? zapomnie? o kierowniku O?rodka Szkolenia Kierowców LOK w Gliwicach p. Jacku Moczulskim, który zapewnia Klubowi nieodp?atnie wygodn? siedzib?. Dzi?ki jego hojno?ci cz?onkowie Klubu korzystaj? nieodp?atnie z dost?pu do internetu. To dzi?ki tym osobom Klub mo?e dzia?a? i rozwija? dalsz? swoj? dzia?alno??.

W bie??cym roku jubileuszowym uruchomiono okoliczno?ciow? stacj? SN50KAG, która w okresie od 1 sierpnia do 31 pa?dziernika przeprowadzi?a ponad 3000 ??czno?ci. W konkursie zorganizowanym z okazji 50-lecia dzia?alno?ci Klubu wzi??o udzia? 151 stacji. Najwi?cej punktów w kategorii KF (100 pkt.) zgromadzi? kol. SP9FUC z Pszowa zdobywaj?c tym samym puchar ufundowany przez Wojtka SP9P. W kategorii UKF zwyci??y? kol. SQ9NJ (95 pkt.)z Rybnika i otrzymuje nagrod? w postaci anteny BIGSTAR na 2m ufundowana przez kol. Edwarda SP9WZB. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymaj? pami?tkowe dyplomy i okoliczno?ciowe karty QSL. Z okazji jubileuszu w dniu 19 listopada br. w siedzibie Klubu odby?o si? uroczyste zebranie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele w?adz LOK, kol.. Robert Lu?nia SP5XVY, Kierownik OSK Gliwice p. Jacek Moczulski, oraz wszyscy cz?onkowie Klubu. W?adze LOK reprezentowa? p. Jan Oko? z Zarz?du Wojewódzkiego LOK w Katowicach. Niestety, z przyczyn obiektywnych w zebraniu nie uczestniczyli pozostali zaproszeni przedstawiciele LOK. Zebranie otworzy? Prezes Klubu kol. Wojciech Loska SP9ZE, który przedstawi? histori? i dotychczasowe osi?gni?cia Klubu. Po swoim wyst?pieniu kol. Wojtek wr?czy? zaproszonym go?ciom upominki w postaci albumów ukazuj?cych Gliwice z czasów kiedy powstawa? Klub. Nast?pnie kol. Robert SP5XVY w bardzo interesuj?cy sposób przedstawi? relacje z wyprawy na wyspy Kerguleny. Prezentacja ta spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem zebranych. Mniej oficjalnym punktem zebrania byly wielogodzinne rozmowy i dyskusje przy suto zastawionym stole. Cz?onkowie Klubu Sportów ??czno?ci LOK SP9KAG w Gliwicach dzi?kuj? wszystkim korespondentom za ciep?e s?owa, ?yczenia i gratulacje jakie otrzymali w czasie przeprowadzanych QSO i w korespondencji do??czanej do zg?osze? na dyplom. Dzi?kujemy za wspóln? zabawe. Szczególne s?owa podzi?kowania kierujemy do kol. Roberta Lu?ni SP5XVY. Bez jego zaanga?owania konkurs jubileuszowy nie doszed?by prawdopodobnie do skutku.