Dzień klubowy w klubie SP9PDF

Informuj?, ?e w dniu 16 wrze?nia 2010 r. (w czwartek) nasz dzie? “> klubowy zosta? zorganizowany w Studenckim Klubie Krótkofalowców SP9PDF w Gliwicach.

Wszyscy krótkofalowcy i sympatycy tego hobby zostali zaproszeni przez Zarz?d Klubu SP9PDF na wyk?ad naszego kolegi Andrzeja – SP9DFH. Zebra?a sie na sali wyk?adowej znaczna grupa ludzi z klubów SP9KAG , SP9PDF i innych. Tematem wyk?adu by?o: Zakres czynno?ci do przygotowania analiz i raportów zg?osze? instalacji antenowych wynikaj?cych z wymaga? Prawa Ochrony ?rodowiska.

Uwa?am , ?e kolega Andrzej – SP9DFH w bardzo ciekawy i zrozumia?y sposób, stosuj?c prezenatacj? multimedialn? przedstawi? co i jak nale?y zrobi? aby prawid?owo zg?oszenie instalacji wykona?. Moim zdaniem kolega Andrzej wykona? bardzo du?o dobrej roboty. Wyk?ad i prezentacja zosta?y profesjonalnie wykonane i przedstawione. Nale?? si? dla Niego brawa. Po wyk?adzie do pó?nych nocnych godzin trwa?a dyskusja i Andrzej bardzo ch?tnie odpowiada? na wiele pyta?. Z mojej obserwacji wynika , ?e na tego typu i tak wspaniale przeprowadzone wyk?ady jest wielu ch?tnych. My?l?, ?e Zarz?dy Klubów SP9KAG i SP9PDF i Odzia?u Terenowego PZK nr 50 cz??ciej b?d? organizowa?y tego typu dni klubowe.

Dzi?kuj? Andrzejowi – SP9 DFH, Zarz?dom klubów i OT50 oraz wszystkim zebranym za tak wspania?? “uczt?” w dniu klubowym.