Aktywacja gminy Pilchowice (GC04)

W sobot? 22.09.2012 koledzy: Jurek SP9AUV, Piotr SP9BIF, Jacek SP9CXN, Andrzej SP9SDX, Edward SP9WZB download putty latest version , Grzegorz SQ9PPU, oraz Olek SQ9UM udali si? do miejscowo?ci Stanica w gminie Pilchowice (GC04) w celu umo?liwienia „?owcom gmin” zaliczenia nowej, nieaktywowanej do tej pory gminy. Wy?ej wymieniona ekipa pracowa?a pod znakiem SP9KAG/9.

Wyposa?enie ekipy stanowi? Icom IC-756 z anten? dipol 2 x 19,5 m do pracy na KF, oraz Dragon SY-130 z anten? BIG-STAR do pracy na 2 m. Sprz?t zainstalowali?my w pomieszczeniu budynku, znajduj?cego si? na terenie miejscowego boiska sportowego.

W “> ci?gu kilkugodzinnej pracy na pasmach 40, 80 i 2 m przeprowadzili?my ??cznie 103 QSO, co wskazuje na znaczne zainteresowanie programem PGA w?ród krótkofalowców. Dzi?kujemy wszystkim naszym korespondentom za zainteresowanie prac? naszej stacji i zapewniamy, ?e karty QSL zostan? wys?ane do wszystkich kolegów obs?ugiwanych przez poszczególne Odzia?y Terenowe PZK.

Szczególne podzi?kowania nale?? si? Grzegorzowi SQ9PPU za zorganizowanie ca?ego przedsi?wzi?cia, oraz Edwardowi SP9WZB, który jak zwykle zadba? o nasze podniebienia i ?o??dki.

Zdjecie1-thm Zdjecie2-thm Zdjecie4-thm Zdjecie3-thm