60 – lecie Klubu Sportów Łączności LOK SP9KAG

Rok 2015 by? dla naszego Klubu rokiem jubileuszowym. Obchodzili?my 60 – lecie dzia?alno?ci. Z tej okazji stacja klubowa w okresie od 28 pa?dziernika 2015 do 22 pa?dziernika 2016 jest aktywna na pasmach u?ywaj?c znaku HF60KAG. Korespondenci stacji mog? liczy? na pi?kn? okoliczno?ciow? kart? QSL.

Jubileusz obchodzili?my bez fajerwerków i rozg?osu. W dniu 13 listopada 2015 spotkali?my si? “> na skromnym przyj?ciu w „Gospodzie pod Wi?zem”. Spotkanie to zaszczyci? swoj? obecno?ci? Prezes OT-50 PZK w Gliwicach kol. Maciek Bal SP9MRN. Po krótkich wyst?pieniach Prezesa Klubu kol. Olka SQ9UM i przedstawiciela Zarz?du OT-50 PZK (równie? cz?onka naszego Klubu) kol. Krzysztofa SQ9DXN rozpocz?li?my cz??? mniej oficjaln? spotkania, prowadz?c dyskusje do pó?nych godzin wieczornych.

Chc?c upami?tni? nasz jubileusz, podj?li?my na tym spotkaniu decyzj? o zorganizowaniu w terminie od 22 lutego do 6 marca 2016 akcji dyplomowej „60 LAT KLUBU SP9KAG”. Regulamin akcji dyplomowej zamieszczamy kolejnym .

foto1 foto 2 foto 3